TABLEAUX D'ACCORDS DES ADJECTIFSCLASSE / NOM -bole grand (1) -titi petit (1) -hodari fort (1) -shashi peu (1)
1. Mwana

2. Wana
mubole

wabole
mutiti

watiti
muhodari

wahodari
mushashi

washashi
3. Mwiri

4. Miri
mubole

mibole
mutiti

mititi
muhodari

mihodari
mushashi

mishashi
5. Gari

6. Magari
bole

mabole
titi

matiti
hodari

mahodari
shashi

mashashi
7. Shiri

8. Ziri
bole

bole
titi

titi
hodari

hodari
shashi

shashi
9. Nguo

10. Nguo
bole

bole
titi

titi
hodari

hodari
shashi

shashi
CLASSE / NOM -kali fort (1) -kuu âgé (1) -trahafu propre (1) -trembwavu mou (1)
1. Mwana

2. Wana
muhali

wahali
muhuu

wahuu
murahafu

warahafu
murembwavu

warembwavu
3. Mwiri

4. Miri
muhali

mihali
muhuu

mihuu
murahafu

mirahafu
murembwavu

mirembwavu
5. Gari

6. Magari
kali

mahali
kuu

mahuu
trahafu

marahafu
trembwavu

marembwavu
7. Shiri

8. Ziri
kali

kali
kuu

kuu
trahafu

trahafu
trembwavu

trembwavu
9. Nguo

10. Nguo
kali

kali
kuu

kuu
trahafu

trahafu
trembwavu

trembwavu
CLASSE / NOM -pana large (2) -pia neuf (2) -ambamba mince (2) -angu léger (2)
1. Mwana

2. Wana
muvana

wavana
muvia

wavia
mwambamba

wambamba
mwangu

wangu
3. Mwiri

4. Miri
muvana

mivana
muvia

mivia
mwambamba

miambamba
mwangu

miangu
5. Gari

6. Magari
pana

mavana
pia

mavia
dzambamba

mambamba
dzangu

mangu
7. Shiri

8. Ziri
mpana

mpana
mpia

mpia
ndzambamba

ndzambamba
ndzangu

ndzangu
9. Nguo

10. Nguo
mpana

mpana
mpia

mpia
ndzambamba

ndzambamba
ndzangu

ndzangu
CLASSE / NOM -du noir (3) -djeni étranger (3) -zuri beau (3) -kundru rouge (3)
1. Mwana

2. Wana
mudu

wadu
mudjeni

wadjeni
muzuri

wazuri
mukundru

wakundru
3. Mwiri

4. Miri
mudu

midu
mudjeni

midjeni
muzuri

mizuri
mukundru

mikundru
5. Gari

6. Magari
dzidu

madu
dzidjeni

madjeni
dzuzuri

mazuri
dzukundru

makundru
7. Shiri

8. Ziri
ndzidu

ndzidu
ndzidjeni

ndzidjeni
ndzuzuri

ndzuzuri
ndzukundru

ndzukundru
9. Nguo

10. Nguo
ndzidu

ndzidu
ndzidjeni

ndzidjeni
ndzuzuri

ndzuzuri
ndzukundru

ndzukundru
CLASSE / NOM -dzima entier (4) -dziro lourd (4) -undra profond (4) -le long (5)
1. Mwana

2. Wana
mudzima

wadzima
mudziro

wadziro
mundra

waundra
mule

wale
3. Mwiri

4. Miri
mudzima

midzima
mudziro

midziro
mundra

miundra
mule

mile
5. Gari

6. Magari
dzima

madzima
dziro

madziro
dundra

maundra
dile

male
7. Shiri

8. Ziri
ndzima

ndzima
ndziro

ndziro
nundra

nundra
ndrile

ndrile
9. Nguo

10. Nguo
ndzima

ndzima
ndziro

ndziro
nundra

nundra
ndrile

ndrile
CLASSE / NOM -ema bon (6) -eu blanc (6) -i mauvais (7) -engi nombreux (8)
1. Mwana

2. Wana
mwema

wema
mweu

weu
mui

wai
 

wengi
3. Mwiri

4. Miri
mwema

mema
mweu

meu
mui

mii
mwengi

mengi
5. Gari

6. Magari
djema

mema
djeu

meu
bi

mai
 

mengi
7. Shiri

8. Ziri
ndjema

ndjema
ndjeu

ndjeu
mbi

mbi
 

nyengi / zengi
9. Nguo

10. Nguo
ndjema

ndjema
ndjeu

ndjeu
mbi

mbi
 

nyengiPage d'Accueil Manuel Grammatical Livre d'Or

Valid HTML 4.01 Transitional